โปรแกรมของเรา

โปรแกรมของเราหลักสูตรการเรียนการสอนของเราได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและสอนโดยเหล่าคณาจารย์ที่เชี่ยว ชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ หลักสูตรของเรามีความยืดหยุ่น สามารถปรับได้ตามระดับความรู้พื้นฐานทางภาษา,ระดับการศึกษา และความต้องการของนักเรียนในแต่ละคน ในหลักสูตรจะประกอบด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียน การเรียน เวิร์คช็อป(Workshop) และการเรียนตัวต่อตัว(one-by one tutoring) เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ตารางของเรามีให้เลือกหลากหลายตามความสะดวกของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นช่วง เช้า กลางวัน เย็น หรือเสาร์อาทิตย์ โดยสภาพแวดล้อมของการเรียนในชั้นเรียนจะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและฝึกการใข้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

BIR Training Center ผสมผสาน 3 องค์ประกอบที่สำคัญต่อการเรียนรู้เข้าด้วยกันได้แก่ การเรียนการสอนในห้องเรียน การเรียน Workshop และการเรียนตัวต่อตัว ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้จะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมในการศึกษาต่อหรือการทำงาน


การเรียนในห้องเรียน – พื้นฐานของการเรียนรู้


ในแต่ละหลักสูตรจะมีการเรียนเลคเชอร์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยเน้นในทักษะการใช้ภาษาด้านในด้านหนึ่ง ซึ่งได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การเรียน WORKSHOP – ช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนรู้


นักเรียนสามารถเลือกลงเรียน Workshop ได้ 2 วิชาต่อสัปดาห์ โดยในแต่ละหัวข้อที่เลือกลง ครูผู้สอนจะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

การเรียนตัวต่อตัว – ติวเตอร์และห้องเรียนเสริมพิเศษ


ทางสถาบันมี Learning Center เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาใช้บริการและพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนฝึกฝนภาษาในส่วนที่ต้องการเน้นย้ำ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์ การเรียนกลุ่มย่อย หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง


 • Introductory/ Intermediate Program

  เป็นหลักสูตรระดับต้นซึ่งประกอบด้วย ระดับFoundation ระดับBeginning และระดับIntermediate เนื้อหาหลักสูตรจะช่วยปูพื้นฐานทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยนักเรียนจะต้องสอบวัดระดับความรู้ก่อน เพื่อเลือกลงทะเบียนเรียนซึ่งมีทั้งหมด 11 วิชาสำหรับนักเรียนในระดับความรู้ต่างๆ กัน

 • Advanced/Academic Bridge Program

  เป็นหลักสูตรระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยเนื้อหาจะเป็นการฝึกทักษะภาษาให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างไม่ติดขัด ทั้งในด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษแบบเฉพาะทางและวิชาชีพ

 • Learning Center Tutoring

  เป็นหลักสูตรระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยเนื้อหาจะเป็นการฝึกทักษะภาษาให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างไม่ติดขัด ทั้งในด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษแบบเฉพาะทางและวิชาชีพ

 • Lớp học kèm với giáo viên

  Learning Center คือศูนย์การเรียนที่ทาง BIR Training Center จัดให้กับนักเรียน โดยต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกและน่าตื่นเต้นพร้อมทั้งประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ทางสถาบันจัดการสอนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มย่อยให้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นย้ำเนื้อหาด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ ESL (English as a Second Language) เตรียมสอบ (TOEFL iBT, IELTS, NCLEX, GMAT) คณิตศาสตร์พื้นฐาน ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อนักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนในระดับที่เหมาะสม และสามารถถามคำถามและรับฟังความคิดเห็นจากครูผู้สอนเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อนของตนเอง อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การเรียนแบบกลุ่มขนาดเล็กยังช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มากกว่า เพราะครูผู้สอนสามารถเอาใจใส่ได้อย่างใกล้ชิด และทำให้นักเรียนมีความรู้สึกสนิทสนมในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น การช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อนนักเรียนก็เป็นอีกทางหนึ่งของการเรียนรู้ ซึ่งความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม หรือการแสดงออกสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้และจดจำเช่นกัน

 • Workshops and Streams Certificates

  บรรยากาศในการเรียน Workshop จะไม่เป็นทางการเท่าการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ Worshop จะมีให้เลือกหลากหลายหัวข้อตามความสนใจ นักเรียนจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน ในแต่ละเทอม นักเรียนสามารถเลือกลงเรียน Workshop ได้ 2 วิชา ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ระดับBeginning ระดับIntermediate ระดับAdvanced และระดับAcademic Bridge ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ Vocabulary, Grammar, Pronunciation, Cultural Interest, Business English, Medical English, Journalism, Hospitality, American Workplace, Test Preparation และ Computer Technology สำหรับนักเรียนที่เลือกลง Workshop ในหัวข้อ Business English, Medical English, Journalism, Hospitality & Tourism, American Workplace และ Test Preparation (TOEFL, IELTS, NCLEX และGMAT) หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก BIR Training Center.

 • Accelerated Study In English Programs

If you are interested in living and studying in Chicago, please click the apply button or call us at 773-866-0111

Skype with BIR's Student Relations Specialists