การสมัคร

การสมัครสำหรับผู้ที่ต้องการมาศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องมีวีซ่านักเรียน F-1 ในการยื่นขอวีซ่า เอกสารที่จำเป็นคือแบบฟอร์ม I-20 ซึ่งทาง BIR Training Center สามารถออก I-20 ให้นักเรียนได้อย่างถูกกฎหมายผ่านทาง SEVIS (ศูนย์การจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ของรัฐบาล) หลังจากนักเรียนได้รับ I-20 แล้วจะต้องนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่ากับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียม SEVIS ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยให้นักเรียนทำความเข้าใจกระบวนการสมัครและขอวีซ่าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น


Step 1: กรอกใบสมัคร กรอกใบสมัครเรียนและแบบฟอร์มประวัติการศึกษา

Step 2:ส่งเอกสารให้ BIR Training Center ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรืออีเมล โดยส่งสำเนาพาสปอร์ตและหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียน ตลอดหลัก สูตรและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเมื่อมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

Step 3: ชำระเงินส่วนแรก

 • ค่าธรรมเนียมการขอ I-20 $250 (สามารถชำระโดยบัตรเครดิต เช็คเงินสด หรือการโอนเงิน)
 • ค่าธรรมเนียม SEVIS $200 (BIR Training Center สามารถชำระค่าธรรมเนียม SEVIS ให้และส่งใบเสร็จไปพร้อมกับ I-20 หรือนักเรียนสามารถชำระได้ด้วยตัวเองผ่านทาง www.fmjfee.com).

Step 4: BIR Training Center จะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องใบสมัครและส่งแบบฟอร์ม I-20 กลับไปให้นักเรียนพร้อมทั้งใบเสร็จและเอกสารขั้นตอนการสมัครต่อไป

Step 5: สัมภาษณ์ขอวีซ่า นักเรียนต้องนัดหมายวันในการสัมภาษณ์วีซ่ากับทางสถานทูตโดยเตรียมเอกสารไปในวันสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์ม I-20
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียม SEVIS
 • Passport ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน
 • หลักฐานทางการศึกษา
 • รายละเอียดของหลักสูตรที่จะเข้าเรียน
 • ข้อมูลที่พักในสหรัฐอเมริกา
 • หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายระหว่างอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

Step 6: แจ้งวันเดินทางให้กับทางโรงเรียน เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว แจ้งวันที่จะมาถึงสหรัฐอเมริกากับโรงเรียน นักเรียนสามารถมาถึงได้ 30 วันก่อนเปิดเรียน ตรวจสอบยืนยันที่พักและรถรับส่งสนามบิน

Step 7:เตรียมพร้อมก่อนถึง USA สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกาได้แก่

 • แบบฟอร์ม I-20 ที่เซนต์รับรองโดย DSO ของโรงเรียน
 • แบบฟอร์ม I-94
 • วีซ่านักเรียนที่มีเลขประจำตัว SEVIS และชื่อโรงเรียน (BIR Training Center)
 • เอกสารรับรองทางการเงิน
 • Passport

โดยเจ้าหน้าที่จะประทับตราที่แบบฟอร์ม I-20 และ I-94 (บันทึกการเข้าออกประเทศ) หลังจากตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดแล้วว่านักเรียนมีคุณสมบัติสามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น นักเรียนจะต้องเก็บแบบฟอร์ม I-94 ไว้อย่างปลอดภัยตลอดการอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

Step 8: ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ชิคาโก สอบวัดระดับ ปฐมนิเทศ และเริ่มเรียนได้!

 

If you are interested in living and studying in Chicago, please click the apply button or call us at 773-866-0111

Skype with BIR's Student Relations Specialists